Hieronder vindt u een korte omschrijving van de regel- en wetgeving van belang in een logopedische praktijk.
Bij vragen kunt u zich wenden tot uw behandelend logopedist.

Privacy
Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. In ons Privacy Policy  geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Klachten
Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke vrij gevestigde logopedist verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten van cliënten. Wij hanteren de klachtenregeling van de NVLF.. Op de site van de NVLF kunt u hier informatie over vinden.

NZG Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een arts, een tandarts of een logopedist) zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Geneeskundige behandelingsovereenkomst
Als een hulpverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar.
In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.

Plichten van hulpverleners
Een hulpverlener heeft de plicht u te informeren over:

 • uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten;
 • de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling;
 • de te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid;
 • andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Informatieverstrekking door hulpverlener
De hulpverlener geeft de informatie over het onderzoek en de behandeling:

 • aan de patiënt zelf als hij 16 jaar of ouder is;
 • aan de patiënt en de ouders/verzorgers als de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is;
 • aan de (wettelijke) vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (als iemand op grond van zijn leeftijd of verstandelijke vermogens niet zelf in staat is beslissingen te nemen).

Rechten en plichten van patiënten
Als patiënt heeft u onder andere het recht:

 • op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand;
 • om op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling;
 • op een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend arts;
 • op inzage, afschrift, toevoegen en vernietiging in uw medisch dossier.

U heeft ook een aantal plichten. U moet onder andere de hulpverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen en zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.